Konsultacje dla biznesu
Konsultacje dla biznesu
Zarządzanie projektami
Rozwiązania sieciowe
Oprogramowanie

 Warunki ogólne

 1. Sprzedaży kluczy licencyjnych za pośrednictwem stron internetowych: star-net.waw.pl oraz www.starzycki.eu dokonuje firma Star-Net Jacek Starzycki z siedzibą przy ulicy Łukowskiej 46/61, 04-133 w Warszawie NIP: 679-128-28-30, REGON 141968413
 2. Regulamin określa zasady realizowania sprzedaży kluczy licencyjnych będących w ofercie firmy Star-Net Jacek Starzycki w sklepie internetowym na stronach: star-net.waw.pl oraz www.starzycki.eu
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

Przedmiot działalności sklepu

 1. Star-Net Jacek Starzycki oferuje możliwość zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej star-net.waw.pl oraz www.starzycki.eu, których przedmiotem jest sprzedaż kluczy licencyjnych na oprogramowanie komputerowe.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Star-net Jacek Starzycki a Klientem. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wysłanie w formie elektronicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej) lub na życzenie klienta formie papierowej Klientowi faktury VAT jako potwierdzenia zapłaty za zrealizowane zamówienie.
 3. Wszystkie wyliczone ceny końcowe brutto (do zapłaty) zawierają 23% (podatku od towarów i usług, popularnie zwanego VAT). Ceny netto nie zawierają 23%. W przypadku licencji na oprogramowanie obowiązuje ustawowa stawka 23%.
 4. W przypadku Klienta z poza Rzeczpospolitej Polskiej, klient nabywa klucz licencyjny po cenie netto, jednak zobowiązuje się do samodzielnego rozliczenia podatku VAT zgodnie z podstawą prawną (podstawa prawna: art. 28 b, ust. 1 ustawa o VAT z dnia 11/03/2004)
 5. Sklep prowadzi sprzedaż kluczy licencyjnych w PLN. Istnieje możliwość zakupu w innych walutach takich jak EU lub USD.
 6. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie klucz licencyjny, na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego.
 8. Klucz licencyjny może być użytkowany nie tylko przez Klienta składającego zamówienia ale również może być do dalszej odsprzedaży.

Składanie zamówień i zawieranie umów

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, który jest udostępniony na stronach sklepu internetowego lub wysłanie zamówienia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając nazwę programu oraz wszystkich parametrów (rodzaj, liczba połączeń) oraz danych do faktury pro formy lub faktury VAT.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w formie automatycznie wysyłanego e-maila (na adres wskazany w formularzu zamówienia), zawierającego treść zamówienia, dokładne parametry  zamówionego klucza licencyjnego.
 3. Zamówienia realizowane są w dni powszednie, codziennie w godzinach 9:00-17:00. Zamówienia Klientów złożone w dni robocze po godzinie 17.00 oraz w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać potwierdzenia e-mailowego lub telefonicznego przez pracownika sklepu internetowego.
 5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 6. Niektóre klucze licencyjne wymagają aktywacji w panelu klienta producenta. Aby dokonać takiej aktywacji , sklep internetowy zakłada w imieniu klienta, użytkownika w panelu klienta producenta oprogramowania.

Dane potrzebne do założenia konta  to: pełna nazwa firmy, osoba kontaktowa, dane adresowe, adres e-mail, oraz telefon kontaktowy.

 1. W przypadku gdy klient nie życzy sobie zakładania użytkownika w panelu klienta producenta przez sklep internetowy, zgłasza to pisząc na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                
 2. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Ceny w sklepie są przeliczane na PLN wg. średniego kursu NBP na podstawie cen producentów oprogramowania podanych w EU i USD.

Sposób dokonania płatności

 1. Do realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata. Przedpłaty dokonuje się na podstawie faktury pro forma, która zostanie przesłana po potwierdzeniu zamówienia na wcześniej podany adres mailowy. Po potwierdzeniu dokonania płatności, do 24 godzin w dni robocze, klucz licencyjny wraz z elektroniczną fakturą VAT będzie wysłany na podany w zamówieniu e-mail.
 2. Klient zobowiązany jest w przelewie bankowym wskazać numer faktury pro forma lub faktury VAT.
 3. Wszystkie dane do przelewu: adres sklepu internetowego, nr bankowy będą na fakturze pro forma albo VAT.
 4. W przypadku realizacji zamówienia klucza licencyjnego na podstawie faktury VAT z terminem płatności, Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty z terminem płatności wskazanym na otrzymanej fakturze VAT.
 5. Istnieje możliwość dokonania płatności przez system płatności internetowej. Po dokonaniu płatności przez system internetowy do 24 godzin w dni robocze zostanie wysłana faktura VAT oraz klucz licencyjny.
 6. Faktura VAT będzie również zawierała klucz licencyjny. Klient nie powinien udostępniać klucza licencyjnego osobom trzecim.
 7. W przypadku braku płatności po siedmiu dniach, zamówienie jest anulowane.

Dostawa

 1. Klucz licencyjny jest wysyłany w formie elektronicznej na wskazany e-mail w zamówieniu.
 2. Klucz licencyjny zostanie wysłany do 24 godzin w dni robocze od momenty zaksięgowania płatności na koncie lub przesłania elektronicznego potwierdzenia płatności.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Klucze licencyjne nie podlegają zwrotowi.
 2. Zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 3014 roku, poz. 827) o prawach konsumenta Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że klucz licencji na oprogramowanie nie został uruchomiony. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania licencji na program komputerowy. Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu nieużywanej licencji, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Do odstąpienia od umowy sprzedaży internetowej niezbędne jest – przed upływem terminu 14 dni od daty wysłania klucza licencyjnego – skontaktowanie się ze sklepem internetowym pod nr telefonu: +48 601 250 864 lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 oraz złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrotu klucza licencyjnego pisemnie poświadczony przez Sprzedawcę (wiąże się to z korektą wystawionej faktury VAT ) W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 1. Reklamacje Klienci mogą składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Gwarancja na programy komputerowe obejmuje świadczenia gwarancyjne zgodnie z warunkami zamieszczonymi przez producenta programu komputerowego w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych jest Star-Net Jacek Starzycki.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Star-Net Jacek Starzycki w celu realizacji zamówienia, świadczenia usług wsparcia, archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w zamówieniu i możliwość ich aktualizacji, zmiany bądź wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania w zakresie otrzymywania informacji handlowych.
 4. Na wniosek Klienta usuwamy dane z bazy. W tym celu wystarczy przysłać zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i poinformować Star-Net Jacek Starzycki.

Prawa autorskie

 1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) - do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał klucz licencyjny.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.
 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Nasi partnerzy

Skontaktuj się

 • Star-Net Jacek Starzycki
  Adres: Łukowska 46/61, Warszawa 04-133

 

Regulamin sklepu

 Regulamin sprzedaży sklepu Star-Net Jacek Starzycki Czytaj więcej...

Polityka prywatności

O firmie

  

 

Posiada ponad dwadzieścia lat  doświadczenia w zarządzaniu projektami  IT
w międzynarodowych korporacjach.  Czytaj więcej ...